עמדה 82/20 - זיכוי ממס זר על הכנסה שהתקבלה מתאגיד זר שקיימת שונות בסיווגו בין מדינת התושבות של המחזיק בו לבין מדינת התאגדותו

לתושב ישראל החזקה בתאגיד זר (להלן: “התאגיד הזר“) המסווג כתאגיד שקוף על פי הדין בישראל ומסווג כתאגיד אטום במדינת ההתאגדות של התאגיד ובמדינה השלישית שבה הופקו הכנסות התאגיד (להלן: “מדינה שלישית“). בעת זקיפת ההכנסות לתושב ישראל מהתאגיד הזר, הנובעות מהכנסות שהתקבלו ממדינה שלישית, יינתן לתושב ישראל זיכוי בגין מס זר ששולם לפי הנמוך מבין שיעור הניכוי במקור שחל בפועל בין המדינה השלישית לבין מדינת ההתאגדות של התאגיד, לבין שיעור  הניכוי במקור שהיה חל בין המדינה השלישית לבין ישראל אילו חולקו ההכנסות ישירות לתושב ישראל מהמדינה השלישית.