עמדה 81/20 - דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית

חברה תעשייתית המוחזקת על ידי אגודה שיתופית חקלאית, רשאית לאחד את דוחות המס שלה עם האגודה השיתופית החקלאית לפי החוק לעידוד התעשייה (מסים), התשכ”ט- 1969 (בכפוף לתנאים הקבועים בו) ובלבד שהאגודה השיתופית החקלאית אינה מדווחת על הכנסותיה כשותפות בהתאם להוראות סעיף 62 לפקודה וזאת מאחר ושותפות אינה עומדת בהגדרת “חברת אם” משום שאינה חברה.