עמדה 80/19 - החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה

הוראת סעיף 75ב לפקודה תחול גם על מי שמחזיק באחד מ”אמצעי השליטה” בחבר בני אדם שלא בדרך של החזקה במניות ובלבד שהוא מחזיק ב”אמצעי השליטה” באותו חבר בני אדם בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 75ב לפקודה. קרי, בעת בחינת תנאי ההחזקה בחברה נשלטת זרה כמפורט בסעיף
75ב(א)(1)(ד) לפקודה, תיכלל גם החזקה בזכות אחרת שאינה מניות, המקנה למחזיק בה את אחד מאמצעי השליטה המפורטים בסעיף 88 לפקודה.