עמדה 79/19 - חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה (מיסוי נאמנויות)

כל חלוקה, כהגדרתה בסעיף 75ג’ לפקודה ובסעיף 8.2 לחוזר מספר 3/2016, לנהנה שהינו תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק , תושב חוזר (להלן: “נהנה מוטב“) שמקורה ברווחים פירותיים או הוניים של נאמן בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה, לפי סעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה, שהופקו ונצמחו במהלך תקופת ההטבות, אך חולקו בפועל לנהנה מוטב לאחר תום תקופת ההטבות, תהייה חייבת במס בשיעור של 30% ללא כל הטבה.