עמדה 7/16 - הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות (חוק עידוד)

כל מקום בו נישום תבע ניכוי או הטבת מס המחייבת המצאת אישור מצד ג’ (כגון: אישור המדען הראשי לצורך ניכוי הוצאות מחקר ופיתוח (להלן – “מו”פ“), אישור המדען הראשי לתביעת הטבות מס בגין מתן שירותי מו”פ תעשייתיים לתושב חוץ, אישור המדען הראשי בדבר קיומו של “ידע” כמשמעותו בסעיף 51
לחוק עידוד, אישור המפעל האחר בדבר מכירות רכיב במוצר אחר לעניין יישום תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס”ז-2007 וכיוצא בזאת) – לא נמצא בידיו האישור עם הגשת דוח המס, לא יהא זכאי לניכוי או להטבה כאמור.