עמדה 29/16 - מחירי העברה בעסקה בינלאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח - COST+

בחברות המדווחות לפי עלות ומרווח ׁ(+Cost) יש לכלול הכנסות לפי שיטת עלות ומרווח גם בגין עלויות מבוססות אופציות.

יובהר כי, עמדה זו מבוטלת מדוחות 2017 ואילך, ותדווח במסגרת עמדה מספר 51/2017.