עמדה 2/16 - דיבידנד מתאגיד מיוחד

בעל מניות החייב במס על דיבידנד בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה (להלן – “בעל המניות“), המקבל דיבידנד מחברה משפחתית ו/או מחברת בית ו/או מאגודה שיתופית חקלאית (להלן – “התאגיד המיוחד“), אשר מקורו אינו בהכנסה החייבת המצטברת של התאגיד המיוחד – יהווה דיבידנד החייב במס בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה. למען הסר ספק, נוקט עמדה זו יכול ויהיה בעל המניות מקבל הדיבידנד ו/או התאגיד המיוחד החייב בניכוי מס במקור בעת חלוקת הדיבידנד. 
לעניין זה, “הכנסה חייבת מצטברת של התאגיד המיוחד” היא הכנסתו חייבת של התאגיד המיוחד בתוספת הכנסה פטורה ממס ובניכוי הפסדים לצורכי מס של התאגיד המיוחד שנוצרו בתקופה בה חלו עליו הוראות סעיפים 64 ,64א או 62 לפקודה, לפי העניין (להלן – “תקופת ההטבה“) ובהפחתת המס החל על בעלי המניות של התאגיד המיוחד בשל ההכנסה כאמור בתקופת ההטבה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם.
להלן דוגמאות לחישוב ההכנסה החייבת המצטברת של התאגיד המיוחד (בהנחה שהתאגיד הוקם ביום 1.1.2010):

מסקנה

סה“כ הכנסה חייבת

מצטברת של התאגיד

המיוחד ע“פ העמדה לתום

2014 שנת

2014

2013

2012

2011

2010

שנת מס

כל חלוקה תהא חייבת במס

0

100

(100)

(100)

100

100

הכנסה חייבת

דוגמה 1

רגיל

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מעמד התאגיד

כל חלוקה תהא חייבת במס

0

100

(100)

(100)

(100)

100

הכנסה חייבת

דוגמה 2

רגיל

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מעמד התאגיד

חלוקה עד לסכום של 200 תהא פטורה ממס

חלוקה מעבר ל,200

תהא חייבת במס

200

100

100

100

(100)

100

הכנסה חייבת

דוגמה 3

רגיל

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מעמד התאגיד

חלוקה עד לסכום של 400 תהא פטורה ממס

חלוקה מעבר ל,400

תהא חייבת במס

400

(300)

100

100

100

100

הכנסה חייבת

דוגמה 4

רגיל

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מיוחד

מעמד התאגיד