עמדה 12/16 -שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק (מיסוי בינלאומי)

“שנת ההסתגלות” כמשמעותה בסעיף 14 לפקודה, לא תבוא במניין עשר השנים הנדרשות לצורך בחינת זכאותו של הנישום למעמד של “תושב חוזר ותיק”. כך למשל, יחיד ששב לישראל לאחר 9 שנים כתושב חוץ, לא יוכל לבחור בשנת הסתגלות על מנת להשלים את התקופה המינימאלית הנדרשת (10 שנים) לצורך עמידה בהגדרת “תושב חוזר ותיק”.