עמדות חייבות בדיווח - מס הכנסה - כולל עמדות לשנת 2020

עמדה מספר 1 – שנת 2016 – דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך

עמדה מספר 2 – שנת 2016 – דיבידנד מתאגיד מיוחד

עמדה מספר 3 – שנת 2016 – ניכוי בשל פחת

עמדה מספר 4 – שנת 2016 – זקיפת שווי שימוש ברכב

עמדה מספר 5 – שנת 2016 – אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי (חוק עידוד) 

עמדה מספר 6 – שנת 2016 – זכאות לשיעור מס מופחת (חוק עידוד)

עמדה מספר 7 – שנת 2016 – הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות (חוק עידוד) 

עמדה מספר 8 – שנת 2016 – הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר 

עמדה מספר 9 – שנת 2016 – הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר 

עמדה מספר 10 – שנת 2016 – הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 11 – שנת 2016 – “מס יציאה” לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 12 – שנת 2016 – שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 13 – שנת 2016 – יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) על ידי תושב חוזר ותיק או עולה חדש (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 14 – שנת 2016 – תקרת מסי חוץ (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 15 – שנת 2016 – מסי חוץ מוחזרים (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 16 – שנת 2016 – קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 17 – שנת 2016 – יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 18 – שנת 2016 – דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 19 – שנת 2016 – הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 20 – שנת 2016 – הוראות סעיף 97(ב3) – זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 21 – שנת 2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 22 – שנת 2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 23 – שנת 2016 – קביעת “רווחים שלא שולמו” של חברה נשלטת זרה (חנ”ז) (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 24 – שנת 2016 – חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר”ל) במכירת מניות של חברה זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 25 – שנת 2016 – תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 26 – שנת 2016 – חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 27 – שנת 2016 – הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 28 – שנת 2016 – קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 29 – שנת 2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח – COST+ (מחירי העברה)

עמדה מספר 30 – שנת 2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג’ (מחירי העברה)

עמדה מספר 31 – שנת 2016 – רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 32 – שנת 2017 – מיסוי “מטבעות וירטואליים” 

עמדה מספר 33 – שנת 2017 – “משיכה” לפי סעיף 3(ט1) לפקודה מחברה תושבת מדינת אמנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 34 – שנת 2017 – הגדרת דירה בחברה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה 

עמדה מספר 35 – שנת 2017 – לא יראו הון מניות ופרמיה כיתרת זכות בחברה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה 

עמדה מספר 36 – שנת 2017 – הזכאות לחישוב רווחי אקוויטי ברר”ל בחלופת המס 

עמדה מספר 37 – שנת 2017 – רווחי אקוויטי הכלולים בחישוב הרר”ל 

עמדה מספר 38 – שנת 2017 – רווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב הרר”ל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 39 – שנת 2017 – אופן חישוב רווחי אקוויטי בחלופת המס 

עמדה מספר 40 – שנת 2017 – דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על מכירה של נכס או זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי

עמדה מספר 41 – שנת 2017 – דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על השבח בעסקת תמורות 

עמדה מספר 42 – שנת 2017 – רכישה עצמית של מניות – סיווג העסקה 

עמדה מספר 43 – שנת 2017 – מניות פנטום” אינן נכנסות לגדרי סעיף 102 (מיסוי אופציות)

עמדה מספר 44 – שנת 2017 – ניכוי מס במקור בשל הוצאות המיוחסות להכנסות מוסד הקבע בישראל או להכנסת תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 45 – שנת 2017 – מכירת מניה של חברה זרה, על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 46 – שנת 2017 – מכירת מניה של חברה זרה, על ידי תושב חוזר, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 47 – שנת 2017 – יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס נאמנות על ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר לנאמנויות (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 48 – שנת 2017 – חלוקות לתושב ישראל, שמקורן בהכנסות זרות בנאמנות שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 49 – שנת 2017 – פעילות העולה לכדי מוסד קבע על אף שמנויה בחריגים להגדרת מוסד קבע (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 50 – שנת 2017 – יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 5/2004 לצורך זיכוי ממס זר בלבד (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 51 – שנת 2017 – חישוב בסיס כיסוי העלויות בחברות המדווחות בשיטת כיסוי עלויות בתוספת מרווח (COST+) (מחירי העברה)

עמדה מספר 59 – שנת 2019 – חישוב סכום הרר”ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי 

עמדה מספר 60 – שנת 2019 – חישוב סכום הרר”ל במקרה של רכישה עצמית של מניות 

עמדה מספר 61 – שנת 2019 – סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות 

עמדה מספר 62 – שנת 2019 – מיזוג משולש הופכי 

עמדה מספר 63 – שנת 2019 – הפסד מעבודה ממושכת

עמדה מספר 64 – שנת 2019 – ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של “יחידות עבודה” 

עמדה מספר 65 – שנת 2019 – ניכוי בגין נזקי טבע  מספר 66 – שנת 2019 – ניכוי בגין התקפות מהאויר 

עמדה מספר 66 – שנת 2019 – ניכוי בגין התקפות מהאויר

עמדה מספר 67 – שנת 2019 – חלוקת רווחים כלואים (חוק עידוד)

עמדה מספר 68 – שנת 2019 – מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות 

עמדה מספר 69 – שנת 2019 – אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI)

עמדה מספר 70 – שנת 2019 – תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית 

עמדה מספר 71 – שנת 2019 – הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי 

עמדה מספר 72 – שנת 2019 – שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ”ז (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 73 – שנת 2019 – דיבידנד רעיוני בחנ”ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 74 – שנת 2019 – שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחמי”ז (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 75 – שנת 2019 – דיבידנד רעיוני בחמי”ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 76 – שנת 2019 – חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 77- שנת 2019 – תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 78 – שנת 2019 – תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 79 – שנת 2019 – חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 80 – שנת 2019 – החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 81 – שנת 2020 – דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית

עמדה מספר 82 – שנת 2020 – זיכוי ממס זר על הכנסה שהתקבלה מתאגיד זר שקיימת שונות בסיווגו בין מדינת התושבות של המחזיק בו לבין מדינת התאגדותו (מיסוי בינלאומי) 

עמדה מספר 83 – שנת 2020 – סיווג של נאמנות שמקורה בהקניה בנאמנות תושבת ישראל בה יוצר תושב ישראל אחד לפחות או בנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה קרובים, שלא דווח על אירוע רווח הון בהקניה (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 84 – שנת 2020 – קיטון בהון המדווח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 85 – שנת 2020 – לא ניתן לקזז הפסדים לאחור לצורך חישוב רווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 86 – שנת 2020 – זיכוי ממס זר בגין הכנסת חוץ הפטורה בחלקה בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 87 – שנת 2020 – לא יינתן עודף זיכוי בשנה השוטפת ועודף זיכוי מועבר לשנים הבאות כשנבחרה האפשרות לזיכוי עקיף ולא זיכוי ישיר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 88 – שנת 2020 – מסים שהטלתם נדחית למועד חלוקת הרווחים בפועל לא יילקחו בחשבון לצורך יישום הוראות סעיף 75 ב לפקודה (לצורך חישוב הרווחים שלא שולמו והמס החל) (מיסוי בינלאומי) 

עמדה מספר 89 – שנת 2020 – היחס שבין הוראות אמנת המס לדין הפנימי בנוגע לזיכוי ממס זר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 90 – שנת 2020 – זיכוי עקיף בגין דיבידנד שהתקבל ממדינה זרה אחת כנגד מס חברות ששולם במדינה זרה אחרת (מיסוי בינלאומי)

משרד ישועה נחמני ייעוץ מס והשקעות הוקם על ידי עו”ד ורו”ח יוסי ישועה ורו”ח דוד נחמני בוגרי המחלקה המקצועית של רשות המסים. לייעוץ פנה בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il