עמדות חייבות בדיווח - מס הכנסה - כולל עמדות לשנת 2020

עמדה מספר 1 – שנת 2016 – דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך

עמדה מספר 2 – שנת 2016 – דיבידנד מתאגיד מיוחד

עמדה מספר 3 – שנת 2016 – ניכוי בשל פחת

עמדה מספר 4 – שנת 2016 – זקיפת שווי שימוש ברכב

עמדה מספר 5 – שנת 2016 – אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי (חוק עידוד) 

עמדה מספר 6 – שנת 2016 – זכאות לשיעור מס מופחת (חוק עידוד)

עמדה מספר 7 – שנת 2016 – הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות (חוק עידוד) 

עמדה מספר 8 – שנת 2016 – הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר 

עמדה מספר 9 – שנת 2016 – הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר 

עמדה מספר 10 – שנת 2016 – הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 11 – שנת 2016 – “מס יציאה” לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 12 – שנת 2016 – שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 13 – שנת 2016 – יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) על ידי תושב חוזר ותיק או עולה חדש (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 14 – שנת 2016 – תקרת מסי חוץ (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 15 – שנת 2016 – מסי חוץ מוחזרים (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 16 – שנת 2016 – קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 17 – שנת 2016 – יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 18 – שנת 2016 – דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 19 – שנת 2016 – הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 20 – שנת 2016 – הוראות סעיף 97(ב3) – זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 21 – שנת 2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 22 – שנת 2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 23 – שנת 2016 – קביעת “רווחים שלא שולמו” של חברה נשלטת זרה (חנ”ז) (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 24 – שנת 2016 – חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר”ל) במכירת מניות של חברה זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 25 – שנת 2016 – תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 26 – שנת 2016 – חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 27 – שנת 2016 – הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 28 – שנת 2016 – קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 29 – שנת 2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח – COST+ (מחירי העברה)

עמדה מספר 30 – שנת 2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג’ (מחירי העברה)

עמדה מספר 31 – שנת 2016 – רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 32 – שנת 2017 – מיסוי “מטבעות וירטואליים” 

עמדה מספר 33 – שנת 2017 – “משיכה” לפי סעיף 3(ט1) לפקודה מחברה תושבת מדינת אמנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 34 – שנת 2017 – הגדרת דירה בחברה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה 

עמדה מספר 35 – שנת 2017 – לא יראו הון מניות ופרמיה כיתרת זכות בחברה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה 

עמדה מספר 36 – שנת 2017 – הזכאות לחישוב רווחי אקוויטי ברר”ל בחלופת המס 

עמדה מספר 37 – שנת 2017 – רווחי אקוויטי הכלולים בחישוב הרר”ל 

עמדה מספר 38 – שנת 2017 – רווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב הרר”ל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 39 – שנת 2017 – אופן חישוב רווחי אקוויטי בחלופת המס 

עמדה מספר 40 – שנת 2017 – דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על מכירה של נכס או זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי

עמדה מספר 41 – שנת 2017 – דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על השבח בעסקת תמורות 

עמדה מספר 42 – שנת 2017 – רכישה עצמית של מניות – סיווג העסקה 

עמדה מספר 43 – שנת 2017 – מניות פנטום” אינן נכנסות לגדרי סעיף 102 (מיסוי אופציות)

עמדה מספר 44 – שנת 2017 – ניכוי מס במקור בשל הוצאות המיוחסות להכנסות מוסד הקבע בישראל או להכנסת תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 45 – שנת 2017 – מכירת מניה של חברה זרה, על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 46 – שנת 2017 – מכירת מניה של חברה זרה, על ידי תושב חוזר, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 47 – שנת 2017 – יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס נאמנות על ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר לנאמנויות (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 48 – שנת 2017 – חלוקות לתושב ישראל, שמקורן בהכנסות זרות בנאמנות שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 49 – שנת 2017 – פעילות העולה לכדי מוסד קבע על אף שמנויה בחריגים להגדרת מוסד קבע (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 50 – שנת 2017 – יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 5/2004 לצורך זיכוי ממס זר בלבד (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 51 – שנת 2017 – חישוב בסיס כיסוי העלויות בחברות המדווחות בשיטת כיסוי עלויות בתוספת מרווח (COST+) (מחירי העברה)

עמדה מספר 59 – שנת 2019 – חישוב סכום הרר”ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי 

עמדה מספר 60 – שנת 2019 – חישוב סכום הרר”ל במקרה של רכישה עצמית של מניות 

עמדה מספר 61 – שנת 2019 – סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות 

עמדה מספר 62 – שנת 2019 – מיזוג משולש הופכי 

עמדה מספר 63 – שנת 2019 – הפסד מעבודה ממושכת

עמדה מספר 64 – שנת 2019 – ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של “יחידות עבודה” 

עמדה מספר 65 – שנת 2019 – ניכוי בגין נזקי טבע  מספר 66 – שנת 2019 – ניכוי בגין התקפות מהאויר 

עמדה מספר 66 – שנת 2019 – ניכוי בגין התקפות מהאויר

עמדה מספר 67 – שנת 2019 – חלוקת רווחים כלואים (חוק עידוד)

עמדה מספר 68 – שנת 2019 – מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות 

עמדה מספר 69 – שנת 2019 – אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI)

עמדה מספר 70 – שנת 2019 – תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית 

עמדה מספר 71 – שנת 2019 – הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי 

עמדה מספר 72 – שנת 2019 – שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ”ז (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 73 – שנת 2019 – דיבידנד רעיוני בחנ”ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 74 – שנת 2019 – שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחמי”ז (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 75 – שנת 2019 – דיבידנד רעיוני בחמי”ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 76 – שנת 2019 – חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 77- שנת 2019 – תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 78 – שנת 2019 – תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 79 – שנת 2019 – חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 80 – שנת 2019 – החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 81 – שנת 2020 – דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית

עמדה מספר 82 – שנת 2020 – זיכוי ממס זר על הכנסה שהתקבלה מתאגיד זר שקיימת שונות בסיווגו בין מדינת התושבות של המחזיק בו לבין מדינת התאגדותו (מיסוי בינלאומי) 

עמדה מספר 83 – שנת 2020 – סיווג של נאמנות שמקורה בהקניה בנאמנות תושבת ישראל בה יוצר תושב ישראל אחד לפחות או בנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה קרובים, שלא דווח על אירוע רווח הון בהקניה (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 84 – שנת 2020 – קיטון בהון המדווח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי (מיסוי נאמנויות)

עמדה מספר 85 – שנת 2020 – לא ניתן לקזז הפסדים לאחור לצורך חישוב רווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 86 – שנת 2020 – זיכוי ממס זר בגין הכנסת חוץ הפטורה בחלקה בישראל (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 87 – שנת 2020 – לא יינתן עודף זיכוי בשנה השוטפת ועודף זיכוי מועבר לשנים הבאות כשנבחרה האפשרות לזיכוי עקיף ולא זיכוי ישיר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 88 – שנת 2020 – מסים שהטלתם נדחית למועד חלוקת הרווחים בפועל לא יילקחו בחשבון לצורך יישום הוראות סעיף 75 ב לפקודה (לצורך חישוב הרווחים שלא שולמו והמס החל) (מיסוי בינלאומי) 

עמדה מספר 89 – שנת 2020 – היחס שבין הוראות אמנת המס לדין הפנימי בנוגע לזיכוי ממס זר (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 90 – שנת 2020 – זיכוי עקיף בגין דיבידנד שהתקבל ממדינה זרה אחת כנגד מס חברות ששולם במדינה זרה אחרת (מיסוי בינלאומי)

עמדה מספר 84/20 – קיטון בהון המדווח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי

הקטנת נכסי נאמנות תושבי ישראל כהגדרתה בסעיף 75ז לפקודה, בה לפחות יוצר תושב ישראל אחד, ושאינה נאמנות תושבת ישראל מוטבת כמשמעותה בסעיף 75ז(ה) או בסעיף 75ז(ה1) לפקודה בתקופת ההטבות כמשמעותה בסעיף 14(א) או בסעיף 14(ג) לפקודה, לפי העניין, או הקטנת נכסי נאמנות שהינה או הייתה נאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות קרובים כהגדרתה בסעיף 75ח1 לפקודה, מחייבים דווח על אירוע רווח הון של מכירה בידי הנאמנות בגובה חלקם של הנהנים תושבי החוץ בנכסי הנאמנות, כפי שבא לידי ביטוי במקרים המפורטים להלן :

א. בנאמנות כאמור קיים נהנה אחד או יותר תושב ישראל ונהנה אחד או יותר תושב חוץ, והנאמנות מדווחת רק על חלק מהנכסים ו/או ההכנסות המופקות מהם המשויכים לחלקם של הנהנים תושבי ישראל.
ב. נאמן בנאמנות אשר הוציא מרשותו או העביר נכס מנכסי הנאמנות לנאמן בנאמנות אחרת, ועל הנאמנות האחרת לא חל מיסוי כיחיד תושב ישראל בהתאם להוראות הפקודה, יראו בנכסי הנאמנות שהועברו כנכסים שנמכרו במועד העברתם בהתאם לסעיף 88 לפקודה.
* נכסי נאמנות – למעט מזומן.
** הקטנת נכסי נאמנות – לרבות דיווח חלקי.
דוגמה:
בנאמנות תושבי ישראל שבה נהנה תושב ישראל, שלא מתקיימים בינו לבין היוצר יחסי קרבה כאמור בסעיף 75ח1(ב) לפקודה, ונהנה תושב חוץ (להלן: “נאמנות 1 “), נפטר היוצר היחיד שהינו תושב חוץ.
הנאמן בנאמנות 1 מחזיק, באמצעות חברה להחזקת נכסי נאמנות (להלן: “חברה להחזקת נכסי נאמנות 1 “), מניות חברה תושבת חוץ (להלן: “נכסי הנאמנות“). ביום 1.1.2020 העביר הנאמן מחצית מהבעלות בנכסי הנאמנות מחברה להחזקת נכסי נאמנות 1 לחברה להחזקת נכסי נאמנות אחרת המוחזקת על ידי הנאמן בנאמנות אחרת שבה הנהנה הוא תושב חוץ בלבד (להלן: “נאמנות 2 “).
במועד העברת מחצית נכסי הנאמנות מנאמנות 1 לנאמנות 2 כאמור יחול אירוע מס. החל ממועד זה, נאמנות 1 תסווג כנאמנות תושבי ישראל, ונאמנות 2 תסווג כנאמנות תושבי חוץ כהגדרתה בסעיף 75ט לפקודה וזאת ככל שרווח ההון דווח כאמור לעיל.

עמדה מספר 85/20 – לא ניתן לקזז הפסדים לאחור לצורך חישוב רווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה

לצורך חישוב הרווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה כהגדרתם בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה, יופחתו המסים החלים על ההכנסה הפאסיבית של החברה הנשלטת הזרה, הפסדיה של החברה הנשלטת הזרה לאותה שנה והפסדיה המועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסות כאמור ולא יובא בחשבון קיזוז הפסדים לאחור, אף אם הדין במדינה הזרה מאפשר זאת. ככל שבמדינה הזרה קיימת אפשרות של קיזוז הפסדים לאחור אשר לא נתבעו בפועל לצורך חישוב רווחים שלא שולמו כאמור לעיל, הרי שהפסדים אלו ייבחנו לצורך חישוב הרווחים שלא שולמו בחברה הנשלטת הזרה בשנה שבה נבעו.

עמדה מספר 86/20 – זיכוי ממס זר בגין הכנסת חוץ הפטורה בחלקה בישראל
במקרים של הכנסה הפטורה בחלקה וחייבת בחלקה, יינתן זיכוי ממס זר ששולם מחוץ לישראל רק בגין החלק היחסי של ההכנסה החייבת בישראל, שכן בהתאם לסעיף 201(א) לפקודה לא יינתן זיכוי בשל הכנסת חוץ הפטורה ממס בישראל.

עמדה מספר 87/20 – לא יינתן עודף זיכוי בשנה השוטפת ועודף זיכוי מועבר לשנים הבאות כשנבחרה האפשרות לזיכוי עקיף ולא זיכוי ישיר

לא יינתן עודף זיכוי כאמור בסעיף 205א לפקודה, במקרים בהם בחר הנישום ליישם את האפשרות לקבל זיכוי עקיף בהתאם להוראות סעיף 126(ג) לפקודה. בהתאם לאמור בסעיף 126(ה) לפקודה, הוראה זו מתייחסת הן לזיכוי הישיר בגין מיסי החוץ שהוטלו על הדיבידנד, והן לזיכוי בגין מס החברות שבו חויב חבר בני האדם מחלק הדיבידנד על ההכנסה שממנה חולקו הרווחים או הדיבידנד האמור. יובהר כי בהתאם להוראות סעיף 203(א) לפקודה, לא יינתן עודף זיכוי כאמור בשנה השוטפת וכן לא עודף זיכוי שיועבר לשנים הבאות.

עמדה מספר 88/20 – מסים שהטלתם נדחית למועד חלוקת הרווחים בפועל לא יילקחו בחשבון לצורך יישום הוראות סעיף 75 ב לפקודה (לצורך חישוב הרווחים שלא שולמו והמס החל)

מיסים שלא הוטלו על הכנסה פסיבית בשנת המס בה הופקה ההכנסה הפסיבית של חברה נשלטת זרה ושהטלתם נדחית למועד חלוקת הרווחים לבעלי המניות לא יילקחו בחשבון לצורך יישום הוראות סעיף 75ב לפקודה. קרי, לצורך חישוב “רווחים שלא שולמו” של חברה נשלטת זרה, כהגדרתם בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה, לא יופחתו מיסים כאמור בשנת המס שבה נצמחו ה”רווחים שלא שולמו” ולצורך חישוב “שיעור המס החל” כהגדרתו בסעיף 75ב(א)(13) לפקודה לא ייחשבו במסגרת המס הזר שבו חויבה החברה הנשלטת הזרה.

עמדה מספר 89/20 – היחס שבין הוראות אמנת המס לדין הפנימי בנוגע לזיכוי ממס זר
מתן זיכוי ממס זר ייעשה בהתאם למגבלות הקבועות בפקודת מס הכנסה ולהוראות הדין הפנימי המתייחסות לאחת או יותר מההוראות הבאות: הגדרות “מסי חוץ”, “הכנסות חוץ” ו”הכנסות חוץ ממקור פלוני” כמשמעותם בסעיף 199 לפקודה, שיטת ה”סלים”, תקופות המנויות בחלק י’ לפקודה (לדוגמה, התקופות המנויות בהוראות סעיף 205א או סעיף 207ב לפקודה), תקרת הזיכוי כאמור בסעיף 203 לפקודה, מיסי חוץ כהגדרתם בסעיף 199 וקיזוזם רק כנגד מיסים שחלה עליהם פקודת מס הכנסה בשל הכנסות חוץ ממקור פלוני, מגבלת הזיכוי המנויה בסעיף 205א לפקודה, סייגים לזיכוי כאמור בסעיף 207ד לפקודה וויתור על זיכוי כמשמעותו בסעיף 208 לפקודה.

מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי הוראות אמנות המס מכפיפות את מתן הזיכוי להוראות הזיכוי הקיימות בדין הפנימי. לדוגמה, מס זר ששילם בחו”ל נישום תושב ישראל בגין הכנסה מתמלוגים לא יהא בר זיכוי כנגד המסים המתחייבים מהכנסת חוץ אחרת שמקורה בריבית, שכן המדובר בהכנסות חוץ הנובעות ממקורות הכנסה שונים.

עמדה מספר 90/20 – זיכוי עקיף בגין דיבידנד שהתקבל ממדינה זרה אחת כנגד מס חברות ששולם במדינה זרה אחרת

במקרה בו חברה ישראלית קיבלה דיבידנד משתי חברות בנות זרות המוחזקות על ידה (חברה A וחברה B), מיסי החוץ ששולמו על ידי חברה A (מס החברות הזר) יובאו בחשבון לעניין הוראות סעיפי 126(ג) ו- 203 לפקודה רק לעניין דיבידנד שחולק מחברה A, ולא יובא בחשבון מס החברות הזר ששילמה חברה A לעניין הוראות זיכוי בהתאם לסעיפי 126(ג) ו- 203 לפקודה בגין דיבידנד שקיבלה החברה הישראלית מחברה B .

דוגמה
1. חברה תושבת ישראל (להלן: “החברה“) מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בחברה זרה תושבת מדינה A (להלן: “חברה A“) ובחברה זרה תושבת מדינה B (להלן: “חברה B“).

2 . חברה A חילקה דיבידנד לחברה, בסך 2,850 ₪. ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד הינה 4,000 ₪ הנח, כי במדינת A, לא חל ניכוי מס במקור על דיבידנדים.

3 . חברה B חילקה דיבידנד לחברה, בסך 900 ₪. ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד הינה 1,000 ₪ הנח, כי במדינת B, לא חל ניכוי מס במקור על דיבידנדים.

4 . הנח, כי שיעור מס החברות בישראל הינו בשיעור של 25% וכי בחישוב ההכנסה החייבת כאמור, בחרה החברה ליישם את הוראות סעיף 126(ג) לפקודה.

חישוב המס בישראל לחברה יעשה בדרך הבאה:

 ABסה”כ
מסי החוץ (מס חברות)1,150100 
הכנסה מדיבידנד (בגובה ה”דיבידנד המגולם”)4,0001,0005,000
חיוב המס בישראל (25%)1,0002501,250
זיכוי עקיף(1,000)(100)(1,100)
מס לתשלום0150150
    

לא ניתן לקזז את ההפרש שבין מסי החוץ לבין הזיכוי העקיף (בסך 150 ₪) שמקורו מחברה A כנגד המס בישראל שמקורו מהכנסה מדיבידנד מחברה B, כלומר:

לא ניתן לחשב את המס בישראל לחברה בדרך הבאה:

 סה”כ
מסי החוץ (מס החברות)1,250
הכנסה מדיבידנד (“דיבידנד מגולם”)5,000
חיוב המס בישראל (25%) 1,250
זיכוי עקיף(1,250)
מס לתשלום בישראל0