חוזר מס הכנסה מספר 13/2018

הלוואה בריבית נמוכה - יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה

תוכן עיניינים

כללי

1 .כללי
סעיפי 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ”א-1961( להלן – “הפקודה”) קובעים חיוב במס לגבי הלוואה או אשראי שנתנו בריבית הנמוכה מריבית הקבועה בתקנות.

סעיף 85א לפקודה קובע כי עסקה בין לאומית ובכללה הלוואה או אשראי, המתקיימים בה יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף צריכה להיות מדווחת בהתאם לתנאי שוק. סעיף 85א הוסף בתיקון 132 ונכנס לתוקף ביום 29 בנובמבר 2006.

ביום 6 במרס 2008 פורסם תיקון מספר 20 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (להלן – “חוק התיאומים”). בתיקון האמור נקבע כי הוראות חוק תיאומים יחולו עד תום שנת המס 2007 .לאור סיום תחולתו של חוק התיאומים, היה צורך להתאים הוראות סעיפים שונים בפקודה, ביניהם סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א.
התאמה זו נעשתה במסגרת תיקון 164 לפקודה אשר פורסם ביום 6 במרס 2008 וכן במסגרת תיקון 185 לפקודה אשר פורסם ביום 11 באוגוסט 2011( להלן – “תיקון 164” ,“תיקון 185 “,בהתאמה).

מטרת חוזר זה היא להבהיר את יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164-ו 185.

סדר תחולת סעיפי מיסוי הלוואה בריבית נמוכה

2 .סדר תחולת סעיפי מיסוי הלוואה בריבית נמוכה
הגדרות הלוואה בסעיפים 3(ט) ו-3(י) ממעטות הלוואות שחלות לגביהן הוראות סעיף 85א. הגדרת הלוואה בסעיף 3(י) ממעטת הלוואה שחל לגביה סעיף 3(ט).

לפיכך, יש לבדוק האם מתקיימים תנאי סעיף 85א (כלומר ההלוואה היא עסקה בינלאומית ובין הצדדים לעסקת ההלוואה מתקיימים יחסים מיוחדים).

באם לא מתקיימים תנאי סעיף 85א יש לבדוק תחילה אם היא עונה להגדרת הלוואה בסעיף 3(ט) ולאחר מכן לסעיף 3(י).

מובהר כי סעיפי 3(ט) ו-3(י) יחולו גם לגבי הלוואות שהן עסקאות בינלאומיות שסעיף 85א לא חל לגביהן. כמו-כן, שיעור הריבית שייקבע הינו בהתאם להוראות הסעיף 3(ט) ו-3(י) או 85א.

סעיף 3(ט) לפקודה

3 .סעיף 3(ט) לפקודה

רקע

3.1 רקע
סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובע, בין היתר, כי אדם שקיבל הלוואה בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש
הריבית:
(א) בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
(ב) בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2 (1 )זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
(ג) בזכות או בהלוואה שפסקאות משנה (א) או (ב() אינן חלות עליה שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4);
“הלוואה” מוגדרת בסעיף 3(ט) לרבות כל חוב ו”ריבית” מוגדרת לרבות הפרשי הצמדה.

סעיף 3(ט) לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה

3.2. סעיף 3(ט) לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה
3.2.1. הוראות סעיף 3(ט) לא יחולו על הלוואה שהיא עסקה בין לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה.
3.2.2. הלוואות שנתנו לפני 6.3.2008 ( יום פרסום תיקון 20 לחוק התיאומים)
לאחר ביטולו של חוק התיאומים, סעיף 3(ט) ימשיך לא לחול לגבי סוגי הלוואות המפורטות להלן:
א. הלוואות שנתנו על ידי המלווה לפני 1.1.2008 והיו נכס קבוע, כהגדרתו בתוספת ב’ לחוק התיאומים, בידי נותן ההלוואה ביום 31 בדצמבר 2007.
ב. הלוואות שנתנו בין 1.1.2008 עד 5.3.2008 והיו נכס קבוע אילו הוראות חוק התיאומים היו חלות בתקופה האמורה.
3.2.3. הוראות סעיף 3(ט)(1)(ג) לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל השליטה שהוא חבר בני אדם (במקרה זה יחולו הוראות סעיף 85א או 3(י) לפי העניין). לעניין זה חבר בני אדם למעט חברה משפחתית כהגדרתן בסעיף 64א לפקודה או חברה שקופה כהגדרתן בסעיף 64א1. האמור הוסף בתיקון 185 במסגרת סעיף 3(ט)(5). השינוי האמור יחול החל מיום פרסום תיקון 185 ביום 11 באוגוסט 2011. כמו כן יובהר כי לעניין תאגידים בעלי שליטה בהם המיסוי מתברר כמיסוי יחיד כגון שותפות שבעלי הזכויות בה יחידים, יחולו הוראות סעיף 3(ט)(1)(ג).
3.2.4. מובהר, כי סעיף 3(ט) יחול לגבי מקבל הלוואה גם אם החברה נותנת ההלוואה רשמה הכנסות מריבית בהתאם לתקנות 3(ט) בדוח ההתאמה למס של החברה
בלבד ללא פקודת יומן המחייבת את מקבל ההלוואה.

תקנות מס הכנסה לקביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(ט)

3.3. תקנות מס הכנסה לקביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(ט)
3.3.1. שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) נקבע במסגרת תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ”ה-1985( להלן – “תקנות 3(ט)”). שיעור הריבית ערב תיקון 4 לתקנות 3(ט) היה הצמדה למדד פלוס %4 ריבית לשנה.
3.3.2. ביום 2 בנובמבר 2011 פורסם תיקון 4 לתקנות 3(ט). בתיקון 4 לתקנות 3(ט) נקבע כי החל מיום 2011.12.2( להלן – “יום התחילה”) שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יעודכן מדי שנה בהתאם ל”שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על-ידי הבנקים”, שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה “שיעור עלות האשראי המרבי” בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ”ג -1993 (שיעור זה עודכן כדלהלן : 2011- 5.24% , 2012- 6.24% , 2013- 5.47% , 2014- 4.31% , 2015- 4.07% , 2016 עד 2017 – 4.31% ). 
3.3.3. לגבי הלוואה שהתקבלה לפני יום התחילה, יחול שיעור הריבית שנקבע בתיקון 4 כאמור החל מיום התחילה לעניין יתרת ההלוואה הקיימת ביום התחילה.
3.3.4. מובהר, כי לא חל שינוי לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, וההלוואה אינה עולה על 7,680 ₪( לשנת המס
2016 )-שיעור הריבית יהא במקרה האמור הפרשי הצמדה למדד בלבד (ראה תקנה 2(ב) לתקנות 3(ט)).

סעיף 3(ט1 )-החלת סעיף 3(ט) על משיכת כספים מחברה

3.4. סעיף 3(ט1 )-החלת סעיף 3(ט) על משיכת כספים מחברה
סעיף 3(ט1 )קובע, בין היתר, כי יראו משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, כהכנסתו של בעל המניות המהותי. מועד החיוב במשיכת כספים מחברה הינו בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו. הוראות סעיף קטן (ט) יחולו על משיכה של כספים מחברה עד למועד החיוב (סעיף 3(ט1)(8)).

סעיף 3(י) לפקודה

4 .סעיף 3(י) לפקודה

רקע.

4.1. רקע. 
סעיף 3(י) קובע כי חבר בני-אדם שנתן הלוואה, או אדם שנתן הלוואה שנרשמה בספרי חשבונותיו שאותם עליו לנהל בשיטת החשבונאות הכפולה וההלוואה היא בלא ריבית, או בריבית נמוכה משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4 )לפקודה בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה. “הלוואה” מוגדרת בסעיף 3(י) לרבות כל חוב (למעט המפורט בסעיף 5.2.2. להלן) ו”ריבית” מוגדרת לרבות הפרשי הצמדה.

סעיף 3(י) לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה

4.2. סעיף 3(י) לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה
4.2.1. יחסים מיוחדים 
4.2.1.1. הוראות סעיף 3(י( לפקודה יחולו רק על מתן הלוואה בין צדדים שמתקיימים ביניהם “יחסים מיוחדים”. הסעיף נועד למנוע הקטנת החיוב במס בדרך של מתן הלוואות בריבית נמוכה. ההנחה היא כי אדם אינו נותן הלוואה בלא ריבית, או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית הנהוג בשוק אלא אם כן מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה, לבין מקבל ההלוואה.
4.2.1.2. הסעיף מגדיר יחסים מיוחדים: לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר, או כשהצדדים להלוואה הם בשליטת אותו אדם, לבדו או יחד עם אחר שהוא קרובו, או כשיש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים המהותיים של חבר בני האדם והכול במישרין או עקיפין.
4.2.1.3. לעניין הגדרת יחסים מיוחדים הוגדרה “שליטה” כהחזקה של 5% או יותר, במישרין או בעקיפין, באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס, בחבר בני אדם אחר.

4.2.2. הלוואות שלגביהן לא יחולו הוראות סעיף 3(י)
הוראות סעיף 3(י) לא יחולו על ההלוואות כדלהלן:
4.2.2.1. חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים. יובהר כי הוראות 3(י( יחולו לגבי חוב ללקוחות וספקים שאינו בשל שירותים או נכסים.
4.2.2.2. הלוואה שסעיף 3(ט) חל עליה.
4.2.2.3. הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2 )לפקודה לשם מטרתו הציבורית
4.2.2.4. הלוואה שהיא עסקה בין לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה.
4.2.2.5.  שטר ההון: 
א. הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של 5 שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה ופירעונה נידחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק. “שליטה” לעניין זה מוגדרת כ-25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות רווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס.
ב. במקרה שניתן שטר הון כאמור לעיל בסעיף א’, לתקופה של חמש שנים לפחות ובטרם הסתיימה תקופת 5 השנים, שונו תנאי שטר ההון או ששטר ההון נפרע, יראו בשטר ההון הלוואה אשר חלות עליה הוראות סעיף 3(י). במצבים אלה, יש להחיל את הוראות סעיף 3(י) החל מיום הנפקת שטר ההון.
4.2.2.6. הלוואות שהונפקו לפני ביטול חוק התיאומים בתקופת תחולתו של חוק התיאומים סעיף 3(י) לא חל לגבי הלוואות מסוימות. לאחר ביטולו של חוק התיאומים סעיף 3(י) ימשיך לא לחול לגבי הלוואות המפורטות להלן:
א. שטרי הון ואגרות חוב שהונפקו לפני 1.1.2008 שהיו נכס קבוע, כהגדרתו בתוספת ב’ לחוק התיאומים, בידי נותן ההלוואה ביום 31 בדצמבר 2007. 
ב. שטרי הון ואגרות חוב אשר הונפקו בין 1.1.2088 עד 5.3.2008 שהיו נכס קבוע אילו הוראות חוק התיאומים היו חלות בתקופה האמורה.
ג. הלוואה שנתן אדם עד יום 31.12.2007 שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב’ לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו בקביעתה (חברות שעד ליום 31.12.2007 לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה והוראות פרק ב’ לחוק התיאומים לא חל בקביעת הכנסתם (כגון חברות החזקה), סעיף 3(י) לא חל לגבי הלוואות אותם נתנו עד אותו מועד). תחולה מיום 11 באוגוסט 2011.

4.2.3. תיקון תקנות מס הכנסה לקביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)
4.2.3.1. שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) נקבע במסגרת תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) התשמ”ו-1986( להלן –“תקנות 3(י)“). ביום 17 בספטמבר 2009 תוקנו התקנות 3(י) לגבי אופן קביעת שיעור הריבית לצורך סעיף 3(י) לפקודה (להלן – “תיקון 3) ויום תחילת התיקון נקבע ל-1.10.2009.
4.2.3.2. עד תחילת תיקון 3 ,שיעור הריבית נקבע ל 4% בתוספת שיעור עליית המדד. כמו כן, אם על מקבל ההלוואה חלו הוראות פרק ב’ לחוק התיאומים שיעור הריבית נקבע שיעור עליית המדד בלבד.
4.2.3.3. בתיקון 3 שתחילתו ביום ה-1.10.2009 נקבע ככלל כי שיעור הריבית יהא 75% משיעור הממוצע לאשראי הלא צמוד במשק. יחד עם זאת נקבעו שלושה חריגים לכלל: הלוואה שניתנה במטבע חוץ, הלוואת back to back והלוואה שנתן מוסד כספי.

א. ריבית ברירת מחדל –75% משיעור הממוצע לאשראי הלא צמוד
ככלל שיעור הריבית יהא 75%  משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן על ידי הבנקים (להלן – “ריבית ברירת מחדל”), כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת המס הקודמת:

שנה

ריבית

2012

4.68%

2013

4.1%

2014

3.23%

2015

3.05%

2016

2.56%

2017

2.56%

ב. הלוואה שניתנה במטבע חוץ
בגין הלוואה שניתנה בסוגי מטבע חוץ המפורטים להלן שיעור הריבית יהא שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת ריבית בשיעור 3%. החריג האמור יחול לגבי הלוואות שניתנו במטבע חוץ המפורטים בתקנות 3(י) בלבד, כדלהלן: דולר של ארה”ב, דולר קנדי, דולר אוסטרלי, אירו, לירה שטרלינג, פרנק שוויצרי, רנד דרום אפריקאי, ין יפני.
באם ההלוואה ניתנה במטבע שאינו מפורט לעיל, שיעור הריבית יהא ריבית ברירת המחדל. 
יודגש כי שיעור זה חל רק על הלוואות שניתנו במטבע חוץ ולא על הלוואות שקליות הצמודות לשער החליפין של מטבע החוץ.

ג. הלוואת back to back( סעיפים 2(ב) ו-4(ב) בתקנות 3(י))
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) בגין הלוואה שניתנה ומומנה באמצעות הלוואה אחרת שהתקבלה, יהיה השיעור שנקבע בתנאי ההלוואה האחרת שהתקבלה ובלבד, שיחולו כל התנאים הבאים:
* ההלוואה שניתנה הינה בתנאים זהים להלוואה שהתקבלה שעניינם: מועדי הסילוק של הקרן ושל הריבית, שיעור הריבית החל עליה והמטבע בה היא נתנה.
* סכום ההלוואה האחרת שהתקבלה שווה או עולה על סכום ההלוואה שניתנה.
* ההלוואה האחרת התקבלה בסמוך למועד מתן ההלוואה שנתנה (לעניין זה יראו כהלוואה הלוואה שהתקבלה בסמוך אם היא התקבלה 14 ימים או פחות לפני או אחרי מתן ההלוואה).
* ההלוואה האחרת שהתקבלה לא נתקבלה מ”קרוב” כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה. 

ד. הלוואה שנתן מוסד כספי
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) על הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים הרגיל לחברה שבשליטתו או לחברה אחות, יהא שיעור הריבית שבו היה מקובל באותו מוסד כספי לתת הלוואות בעת מתן ההלוואה. האמור יחול בתנאי שיוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שיעור הריבית על ההלוואה שנתן, אינו נמוך משיעור הריבית שבו היה מקובל באותו מוסד כספי לתת הלוואות.

סעיף 85א לפקודה

5 .סעיף 85א לפקודה

רקע.

5.1.  רקע. 
הסעיף והתקנות (תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) התשס”ז-2006( להלן – “התקנות”)) מכוחו נועדו להבטיח, כי מחיר ו/או תנאים שנקבעו בעסקה בינלאומית
שהתבצעה בין צדדים שמתקיימים ביניהם “יחסים מיוחדים” הוא אותו מחיר ו/או תנאים שהיו נקבעים אילו היתה העסקה מתבצעת בין צדדים שלא מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים – כלומר לוודא שהעסקה תדווח בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם. הסעיף מאגד תחתיו את כל סוגי העסקאות שהינן בעלות ערך כלכלי (להרחבה בנושא זה ראו חוזר מס הכנסה 2008/3 – מחירי העברה) לרבות עסקאות אשראי. אשראי מוגדר בסעיף 85א – “לרבות כל חוב”. לפיכך, ככלל, יש לקבוע ריבית על הלוואה בהתאם למחיר ולתנאי השוק.

סעיף 85א לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה

5.2. סעיף 85א לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה
5.2.1. הלוואות העומדות בהוראות סעיף 85א(ו) (להלן – “ההלוואות המוחרגות”)
5.2.1.1. במסגרת תיקון 185 ,נקבע כי על הלוואות העומדות בתנאי סעיף 85א(ו) לא יחולו הוראות סעיף 85א. הן ידווחו באופן שונה מהכלל הקובע שיש לדווח בהתאם לתנאי השוק.
5.2.1.2. ההלוואות העומדות בתנאי הסעיף הן:
א. הלוואה שמתקיימים בה כל אלה:
* מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה.
* ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו. 
  בהלוואה שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה או בדולר של ארצות הברית של אמריקה או באירו, לא יראו את שער המטבע כמדד.
* ההלוואה אינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי.
* ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים ממועד נתינתה.
* פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק.
ב. שטרי הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם, בתנאים הקבועים בפסקה (5 )להגדרה “נכסים קבועים” שבתוספת ב’ לחוק התיאומים עד יום כ”ח באדר ב’ התשס”ח (5 במרס 2008) בתנאים המפורטים להלן:
* היו נכס קבוע, כהגדרתו בתוספת ב’ לחוק התיאומים, בידי נותן ההלוואה ביום כ”ב בטבת התשס”ח (31 בדצמבר 2007.)
* היו נכס קבוע בידיו במועד החל בתקופה שמיום כ”ג בטבת התשס”ח (1 בינואר 2008 )עד יום כ”ח באדר ב’ התשס”ח (5 במרס 2008 ),אילו הוראות חוק התיאומים היו חלות לגבי אותה תקופה.

5.2.2 .אופן מיסוי ההלוואות המוחרגות
5.2.2.1. כאמור, על ההלוואות המוחרגות לא חלות הוראת סעיף 85א לעניין עסקאות אשראי (שאז יידרשו לעמוד בתנאי הסעיף והתקנות ולהוכיח שמחיר ותנאי העסקה הם בהתאם למחיר השוק).
5.2.2.2. סעיף 85א(ו)(2) קובע כי במקרים של ההלוואות המוחרגות, יש למסות את השינוי בשער המטבע ביום פירעונה של ההלוואה כרווח הון בהתאם להוראות חלק ה לפקודה.
5.2.2.3.
חישוב רווח ההון יתבצע בצורה הבאה:
תמורה              XX                    סכום פירעון ההלוואה כשהוא מתורגם לשקל חדש ביום פירעון ההלוואה.
מחיר מקורי     (XX )                   סכום ההלוואה שניתנה כשהוא מתורגם לשקל חדש ביום מתן ההלוואה.
רווח הון            XX                   
תמורה ומחיר מקורי כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה. התרגום ייעשה בהתאם לשערו היציג של המטבע ביום פירעון ההלוואה וביום מתן ההלוואה, בהתאמה.
5.2.2.4. מאחר ורווח ההון הוא בהתאם לחלק ה לפקודה, שיעורי המס שייקבעו הם לפי סעיף 91 לפקודה (שיעורי המס והסעיפים הרלוונטיים הם בהתאם לנוסח חלק ה לפקודה כיום. כל שינוי של חלק זה גובר על הנאמר בחוזר בהקשר למיסוי רווח ההון) כדלקמן:
א. חבר בני אדם ימוסה בהתאם לסעיף 91(א):
“חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח ההון הריאלי בשיעור הקבוע בסעיף 126(א)”
מכאן שמרווח ההון שחישבנו לעיל, יש להפחית את הסכום האינפלציוני ואת היתרה למסות בשיעור המס הקבוע בסעיף 126(א).
חישוב הסכום האינפלציוני יעשה כדלקמן:
סכום ההלוואה מתורגם לשקל חדש ביום מתן ההלוואה כפול עליית המדד מיום מתן ההלוואה ועד ליום פירעון ההלוואה.
ב. יחיד ימוסה בהתאם להוראות סעיף 91(ב)(3)(א):
“…רווח הון במכירת אגרות חוב… או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15% או של 20% לעניין בעל מניות מהותי, ויראו את כל
רווח ההון כרווח הון ריאלי”.
מכאן שאצל יחיד כל רווח ההון יהיה חייב במס כרווח הון ריאלי.
5.2.2.5. הוני הפסד. 
במתן הלוואה בהתאם לתנאי סעיף 85א(ו)(2)יכולים להיווצר במועד פירעון ההלוואה וכתוצאה משינויים בהפרשי השער, רווחי הון או הפסדי הון אצל הנישום נותן ההלוואה. במקרים בהם ייווצר הפסד כתוצאה משינוי בשער המטבע במועד פירעון ההלוואה, ההפסד יהיה בהתאם לחלק ה לפקודה ויקוזז בהתאם להוראות סעיף 2(א)(3)לפקודה ולכן “יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל”.

5.2.3. במקרה של הלוואה מוחרגת כאמור בסעיף1.2.5 לחוזר זה, אשר בטרם תום תקופת 5 השנים, שונו תנאיה או שנפרעה, יראו בכך כאי עמידה בתנאי הוראות
סעיף 85א(ו) לפקודה. במקרה כזה, יש להחיל את הוראות סעיף 85א לפקודה החל מיום מתן ההלוואה.
5.2.4. נישום הטוען לעמידה בתנאי סעיף 85א(ו), יצרף לדו”ח השנתי שיגיש, את טופס 1485 בגין כל הסכם הלוואה כזה בין הצדדים. בטופס יפורטו לגבי כל הלוואה:
מועד מתן ההלוואה, מטבע ההלוואה, סכום ההלוואה במטבע בו ניתנה, סכום ההלוואה שניתנה כשהוא מתורגם לשקל חדש ביום מתן ההלוואה וכן פרטים נוספים שיידרשו בטופס.
במידה ודווח בעבר על הכנסות או הוצאות מהפרשי שער בגין הלוואה מוחרגת, יש לציין זאת בטופס. השינויים בגין הפרשי שער שדווחו בעבר יצורפו למחיר המקורי ויובאו בחשבון בחישוב רווח ההון בעת פירעון ההלוואה.
מובהר כי ללא צירוף הטופס הנלווה, יש לדווח על הכנסות מריבית בגובה שווי השוק בגין ההלוואות.

דגשים:

6 .דגשים:
להלן מספר דגשים:

סעיף 85א(ו)(2 )גובר על סעיף 8ג לגבי הכנסות מהפרשי שער

6.1. סעיף 85א(ו)(2 )גובר על סעיף 8ג לגבי הכנסות מהפרשי שער
מובהר כי הוראות סעיף 85א)ו)(2 )גוברות על הוראות סעיף 8ג לפקודה לגבי הכנסות מהפרשי שער לפיכך במקרים של ההלוואות המוחרגות, הכנסות מהפרשי שער לא ידווחו על בסיס מצטבר אלא בהתאם לחלק ה לפקודה.

הלוואה מתושב חוץ לחבר בני אדם תושב ישראל שבשליטתו

6.2. הלוואה מתושב חוץ לחבר בני אדם תושב ישראל שבשליטתו
במקרה בו תושב חוץ נותן הלוואה לתושב ישראל יחולו הוראות סעיף 85א(ו) בשינויים המחויבים.

הבהרה 

6.3. הבהרה. 
החל משנת המס 2011 ,יש לנהוג לגבי כל ההלוואות המוחרגות בהתאם להוראות סעיף 85א(ו).